Arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 

 • Mandal
 • Lindesnes
 • Audnedal
 • Marnardal
 • Åseral

 Tilstøtende deler av:

 • Songdalen
 • Søgne

 

 

 nua

Hva er skadeskjønn?

mandal-6Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader, for eksempel etter en brann.

Oppgjørsformen står beskrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan foregår et skjønn?

 • Forsikringstaker og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig/skjønnsmann. Dette skal være personer som er bygningskyndige, og har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger. De bør også ha kunnskap om forsikringsvilkårene.
 • Skjønnsmenn, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for å ”sette” skjønnet, samt en gjennomgang av oppgaven m.v.
 • Det foretas befaring i den skadde bygning/objekt, hvor skjønnsmenn registrerer oppbygging, skade og omfang.
 • Skjønnsmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skaden, samt verdiberegninger.

Dine rettigheter

Ved skade er det to oppgjørsformer, hvor skjønn er den ene. Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.
Erfaringsmessig endrer boligbehovet seg, og forsikringstaker kan ønske å gjøre endringer. Det mest hensiktsmessige er da å fastsette skaden ved skjønn. Forsikringstaker får da et kronebeløp til rådighet som må brukes på skadestedet til samme formål.
Skjønn anbefales som en fleksibel og riktig oppgjørsform for et skadeoppgjør.

Hvem betaler for skjønnet?

Hovedregelen er at hver part dekker kostnadene til den skjønnsmann de oppnevner. Når forsikringsselskapet forlanger skadeskjønn på privatforsikring, svarer selskapet normalt også for kostnadene til den skjønnsmann som forsikringstaker oppnevner.

-

Siden oppdatert november 2011

 


Webdesign ©2011-15 Salit