Vårt primære
arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 
 kommunene

  • Mandal
  • Lindesnes
  • Audnedal
  • Marnardal
  • Åseral

 Tilstøtende deler av:

  • Songdalen
  • Søgne

 

 

 nua

BOLIGSALGSRAPPORTEN-
TAKSTBRANSJENS FØRSTE FELLESPRODUKT

mandal-1NITO Takst har i fellesskap med NTF, NBT og NTRF utviklet en ny, felles rapport, som har fått navnet Boligsalgsrapport. Denne nye rapporten er i prinsippet en Tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte hverken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

På samme måte som vår eksisterende Eierskifterapport er Boligsalgsrapporten en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskiftet. Boligsalgsrapporten gir, som andre tilsvarende rapporter, ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler etter-som man bl.a. ikke skal foreta åpning av kon-struksjoner.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som medlemmer i NITO Takst ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med "normallevetid" for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyeste og laveste forventet teknisk levetid. Det vil etterhvert utvikles tilleggsmoduler til rapporten som f.eks.:

· Arealmåling

· Verditakst/Teknisk verdi

· Inneklima

· Offentlige påbud

· Eltakst

Forbrukerrådet og ny klageordning

Forbrukermyndighetene har over flere år forsøkt å opprette en klagenemnd for takstmenn. I forbindelse med lanseringen av Boligsalgsrapporten har en i prinsippet blitt enige om å opprette en egen klagenemnd for dette produktet. Leveres det tilleggsrapporter som nevnt overfor vil nemnda også behandle klager på disse. Alle klager fra forbrukere i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsmoduler kan rettes til denne nemndas sekretariat som mest sannsynlig vil bli ivaretatt av Forsvarets Bygningstjeneste. Nemndas leder blir lagdommer Jan Willum fra Vestfold.

-

Siden oppdatert november 2011

 

 


Webdesign ©2011-15 Salit